Doustny Apiksaban w leczeniu ostrej zakrzepowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej AD 5

Ta próbka została zwiększona do 4816 pacjentów, co stanowiło do 15% pacjentów, którzy wcześniej przerywali leczenie. Próbę zwiększono do 5400 pacjentów przez komitet sterujący po zdefiniowanym protokołem ślepym przeglądzie ogólnej częstości pierwotnego wyniku skuteczności przeprowadzonego po przyjęciu 80% pacjentów. Wszystkie analizy skuteczności obejmowały dane dla pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć, dla których udokumentowano stan wyniku po 6 miesiącach. Efekt brakujących danych wynikowych oceniono za pomocą analizy wrażliwości (patrz Dodatek dodatkowy). Wszystkie analizy bezpieczeństwa obejmowały dane uzyskane od pacjentów podczas badania, określone jako czas od podania pierwszej dawki do 48 godzin po podaniu ostatniej dawki. Wstępnie zdefiniowane analizy podgrup przeprowadzono dla podgrup zdefiniowanych przez diagnozę kwalifikacyjną na początku badania (zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna), a kwartał średniego czasu w zakresie terapeutycznym dla INR, jak określono w każdym ośrodku badawczym. Czas w zakresie terapeutycznym obliczono za pomocą standardowych metod8, począwszy od 15 dnia terapii i skorygowano o planowane przerwy w terapii.
95-procentowy przedział ufności dla względnego ryzyka został obliczony przy użyciu metody Mantela-Haenszela, stratyfikowanej zgodnie z diagnozą kwalifikacyjną (zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna). 95% przedział ufności dla różnicy ryzyka obliczono dla pierwszorzędowego wyniku za pomocą metody odwrotnej wariancji.9 Testy statystyczne dla nie mniejszej zgodności przeprowadzono za pomocą metody Farringtona i Manninga. 10 Obliczono krzywe czas do zdarzenia metodą Kaplana-Meiera.
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Wszystkich pięciu pacjentów, którzy zostali wykluczeni ze wszystkich analiz z powodu braku dokumentacji źródłowej, zapisano do tego samego ośrodka.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów. Od sierpnia 2008 r. Do sierpnia 2012 r. 5400 pacjentów zapisało się do 358 ośrodków w 28 krajach (ryc. 1). Wyjściowa charakterystyka pacjentów w dwóch badanych grupach była podobna (Tabela 1).
Leczenie
W grupie leczenia konwencjonalnego mediana czasu leczenia enoksaparyną wynosiła 6,5 dnia (odstęp międzykwartylowy, 5,0 do 8,0). Wartość INR mieściła się w zakresie terapeutycznym (od 2,0 do 3,0) w 61% przypadków, była wyższa od 3,0 przez 16% czasu i wynosiła poniżej 2,0 przez 23% czasu. W grupie przyjmującej apiksaban stopień przestrzegania leczenia wynosił 80% lub więcej u 96% pacjentów.
Wyniki kliniczne
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki kliniczne w zamierzonym okresie leczenia
[podobne: badania w kierunku boreliozy, dentysta żoliborz, pokrzywa indyjska skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku boreliozy dentysta żoliborz pokrzywa indyjska skutki uboczne