Doustny Apiksaban w leczeniu ostrej zakrzepowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej AD 6

Pierwotny wynik skuteczności nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wystąpił u 59 z 2609 pacjentów (2,3%) w grupie apiksabanu iu 71 z 2635 (2,7%) w grupie leczenia konwencjonalnego, dla względnego ryzyka związanego z apiksabanem wynoszącego 0,84 (95% przedział [CI], 0,60 do 1,18, P <0,001 dla nie gorszej jakości). Różnica w ryzyku (apiksaban minus terapia konwencjonalna) wynosiła -0,4 punktu procentowego (95% CI, -1,3 do 0,4, P <0,001 dla nie gorszej jakości). Analiza wrażliwości, w której zakładano, że wszyscy pacjenci z brakującymi danymi wynikowymi mieli zdarzenie, nie zmieniła wyników pod względem niemniejszości. Rodzaje nawracających żylnych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych przedstawiono w Tabeli 2. Wśród pacjentów, którzy mieli zakrzepicę żył głębokich przy zapisie, główny wynik skuteczności wystąpił u 38 z 1698 pacjentów (2,2%) w grupie apiksabanu i u 47 z 1736 (2,7%) w grupie leczenia konwencjonalnego (ryzyko względne, 0,83; 95% CI, 0,54 do 1,26, różnica ryzyka [apiksaban minus terapia konwencjonalna], -0,5 punktu procentowego, 95% CI, -1,5 do 0,6). Wśród pacjentów, u których doszło do zatorowości płucnej, pierwszorzędowy wynik skuteczności wystąpił u 21 z 900 pacjentów (2,3%) w grupie apiksabanu iu 23 z 886 (2,6%) w grupie leczonej konwencjonalnie (ryzyko względne, 0,90; CI, 0,50 do 1,61, różnica ryzyka, -0,3 punktu procentowego, 95% CI, -1,7 do 1,2).
Poważne krwawienie wystąpiło u 15 z 2676 pacjentów (0,6%) w grupie leczonej apiksabanem i 49 z 2689 (1,8%) w grupie leczenia konwencjonalnego, dla względnego ryzyka 0,31 (95% CI, 0,17 do 0,55; P <0,001 dla wyższości). Różnica w ryzyku wynosiła -1,1 punktu procentowego (95% CI, -1,7 do -0,6). Wyniki dla zespołu dużego krwawienia i istotnego klinicznie krwawienia oraz innych drugorzędowych wyników przedstawiono w Tabeli 2.
Rysunek 2. Rysunek 2. Skumulowane wskaźniki zdarzeń Kaplan-Meier. Krzywe Kaplana-Meiera są pokazane dla pierwszego zdarzenia nawracającej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) lub zgonu związanego z VTE (Panel A) i pierwszego epizodu poważnego krwawienia (Panel B). W każdym panelu wkładka pokazuje te same dane na powiększonej osi y.
Krzywe Kaplana-Meiera dla pierwszego zdarzenia nawracającej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i pierwszego głównego epizodu krwawienia pokazano odpowiednio na Figurach 2A i 2B. Wyniki analiz podgrup dla podstawowych wyników skuteczności i bezpieczeństwa są przedstawione odpowiednio na rys. S1A i S1B w dodatkowym dodatku. Skuteczność i bezpieczeństwo wyników zgodnie z kwartałem średniego czasu w zakresie terapeutycznym dla INR przedstawiono na ryc. S2 w dodatkowym dodatku.
Podczas 30-dniowej obserwacji po planowanym okresie leczenia nawrotowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa wystąpiła u sześciu pacjentów (0,2%), którzy otrzymywali apiksaban, a w dziewięciu (0,3%), którzy otrzymali konwencjonalną terapię.
[patrz też: dystymia leczenie, dystymia leczenieia katowice, dystymia leczenie zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: dystymia leczenie ezofagoskopia pokrzywa indyjska skutki uboczne