Randomizowana próba kontroli hiper-glikemii w intensywnej opiece pediatrycznej

Nie jest jasne, czy infuzja insuliny powinna być stosowana do ścisłej kontroli hiperglikemii u dzieci w stanie krytycznym. Metody
My losowo przydzieliliśmy dzieci (.16 lat), które przyjęto na oddział intensywnej terapii pediatrycznej (OIOM) i od nich wymagano mechanicznej wentylacji i leków wazoaktywnych przez co najmniej 12 godzin w celu ścisłej kontroli glikemii, z docelowym zakresem stężenia glukozy we krwi 72 do 126 mg na decylitr (4,0 do 7,0 mmol na litr), lub konwencjonalna kontrola glikemii, z docelowym poziomem poniżej 216 mg na decylitr (12,0 mmol na litr). Pierwszorzędowym wynikiem była liczba dni życia i brak wentylacji mechanicznej po 30 dniach od randomizacji. W głównej wcześniejszej analizie podgrup porównano dzieci, które przeszły operację kardiochirurgiczną z tymi, które nie przeszły tej operacji. Read more „Randomizowana próba kontroli hiper-glikemii w intensywnej opiece pediatrycznej”

Doustny Apiksaban w leczeniu ostrej zakrzepowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej AD 3

Dodatkowe kryteria wykluczenia to poziom hemoglobiny mniejszy niż 9 mg na decylitr, liczba płytek krwi mniejsza niż 100 000 na milimetr sześcienny, poziom kreatyniny w surowicy większy niż 2,5 mg na decylitr (220 .mol na litr) lub obliczony klirens kreatyniny wynoszący mniej niż 25 ml na minutę. Pełna lista kryteriów wykluczenia znajduje się w protokole. Randomizacja i badania
Randomizację przeprowadzono za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej i poddano stratyfikacji zgodnie z kwalifikującą diagnozą albo objawowej zakrzepicy żył głębokich lub objawowej zatorowości płucnej (z lub bez zakrzepicy żył głębokich). Pacjenci zostali przydzieleni do przyjmowania tabletek apiksabanu z placebo i iniekcji enoksaparyny placebo oraz placebo z tabletkami warfarynowymi lub leczenia konwencjonalnego zastrzykami enoksaparyny i tabletkami warfarynowymi oraz tabletkami placebo apiksabanu. Read more „Doustny Apiksaban w leczeniu ostrej zakrzepowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej AD 3”

Nivolumab plus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku AD 10

Szczególnie uderzająca była obserwacja, że w kohortach z równoległym schematem 31% pacjentów z odpowiedzią, którą można było ocenić, miało regresję nowotworu o 80% lub więcej w 12. tygodniu. W przypadku maksymalnych dawek w równoległym schemacie, które były związane z dopuszczalnym poziomem zdarzeń niepożądanych, u wszystkich dziewięciu pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, wystąpiła regresja nowotworu o 80% lub więcej, przy czym u trzech pacjentów wystąpiła pełna odpowiedź. Natomiast na podstawie wcześniejszego doświadczenia klinicznego dotyczącego monoterapii czerniaka mniej niż 3% pacjentów otrzymujących niwolumab lub ipilimumab w dawce 3 mg na kilogram uzyskało pełną odpowiedź.3,5 Porównano ogólną aktywność tej kombinacji immunoterapii korzystnie z innymi środkami zatwierdzonymi lub opracowywanymi dla zaawansowanego czerniaka, w tym ukierunkowanymi inhibitorami aktywowanych kinaz 24, chociaż zdajemy sobie sprawę, że wyniki te należy interpretować ostrożnie, biorąc pod uwagę, że jest to badanie fazy 1, które podlega uprzedzeniom, w tym dobór pacjentów i niewielka liczba pacjentów. Read more „Nivolumab plus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku AD 10”